Regulamin sklepu internetowego

 § 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa ogólne warunki, zasady oraz sposób zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego.
 2. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego jest Agnieszka Kamińska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą HURT-BUD „Kamińscy” Agnieszka Kamińska z siedzibą w Wągrowcu przy ul. Rynek 14, wpisaną do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7660008738, REGON 570080380.
 3. Sklep internetowy dostępny jest pod adresem: www.manekinsukienki.pl

 

 § 2. Definicje 

 1. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą HURT-BUD „Kamińscy” Agnieszka Kamińska z siedzibą w Wągrowcu przy ul. Rynek 14, wpisaną do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7660008738, REGON 570080380.
 2. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.      
 5. P r z e d s i ę b i o r c a  n a  p r a w a c h  k o n s u m e n t a - o s o b a  f i z y c z n a  p r o w a d z ą c a jednoosobową działalność gospodarczą, która zawiera umowę z innym przedsiębiorcą bezpośrednio związaną z tą działalnością gospodarczą, ale umowa ta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej ujawnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.                                     
 6. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym manekinsukienki.pl
 7. Umowa zawarta na odległość- umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto- konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia- interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element sklepu internetowego, za pomocą którego Klient określa szczegóły zamówienia, w szczególności: ilość i rozmiar produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, dokonanie wyboru metody płatności.
 13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Newsletter – informacja elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, w której zamieszczane sąin. informacje o ofercie Sklepu internetowego, nowościach oraz promocjach.
 15. Umowa Sprzedaży- umowa sprzedaży Produktu/Produktów – w rozumieniu kodeksu cywilnego - z zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 16. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 17. Ustawa – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

 

§ 3. Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Rynek 14, 62-100 Wągrowiec (siedziba sklepu stacjonarnego).
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@manekinsukienki.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 577-002-132.
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 98 8959 0001 0007 2502 2000 0010.
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10-18 od poniedziałku do pią

 

§ 4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są: urządzenie końcowe (komputer lub inne urządzenie elektroniczne) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową oraz włączona obsługa plików cookies.

 

 

 § 5. Informacje ogólne

 1. Sprzedawca, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia (w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu internetowego), które spowodowane są siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z urządzeniami elektronicznymi Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
 3. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest:                                                1) po założeniu Konta Klienta;                                                                                                                                                            2) albo bez rejestracji, przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta w sklepie internetowym.
 1. Podane w sklepie internetowym ceny są cenami w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają obowiązujący podatek VAT).
 2. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaż

 § 6. Zakładanie konta

 1. Aby założyć Konto w Sklepie Internetowym, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:  imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz hasło.
 1. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe i nieobowiązkowe.
 1. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 1. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3 niniejszego Regulaminu.

 

 § 7. Składanie zamówienia

 

1. Aby złożyć zamówienie, należy:

1) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;

2) zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia jako gość (bez rejestracji [zakładania] konta);

3) jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia jako Gość - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, po czym kliknąć przycisk „Dalej”;

4) wybrać jaki dowód zakupu chcemy otrzymać: paragon czy fakturę VAT;

5) wybrać sposób dostawy zamówienia;

6) kliknąć przycisk „Kupuję z obowiązkiem zapłaty i odbioru” (co jest jednoznaczne z zawarciem przez Klienta umowy sprzedaży);

7) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

8) Po każdym prawidłowo złożonym zamówieniu klient otrzymuje od sklepu na podany adres e-mail potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, w którym znajdują się wszystkie szczegóły dot. Zamówienia oraz niezbędne dane do jego finalizacji.

 

 § 8. Metody płatności i transport

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:                                                                   1) płatność za pobraniem;                                                                                                            2) płatność przelewem na konto Sprzedawcy;                                                                                 3) płatności elektroniczne za pośrednictwem Przelewy24.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:               1) przesyłka kurierska;                                                                                                                 2) przesyłka kurierska pobraniowa;                                                                                                3) paczkomat Inpost;                                                                                                                  4) odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym (siedziba: ul. Rynek 14, 62-100 Wągrowiec).

 

 1. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

 

§ 9. Wykonanie umowy sprzedaży

 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje w chwili po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:                                                                                               1) płatności przelewem, płatności elektronicznych Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane;                                                                                                                    2) płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki;                                                                                                                      3) płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
 4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie maksymalnie 7 dni roboczych (gdyby termin ten miał ulec wydłużeniu, Klient zostanie o tym niezwłocznie powiadomiony drogą telefoniczną lub mailową), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 5. Jeżeli, z powodu wyjątkowych okoliczności, spodziewamy się, że może dojść do opóźnienia wysyłki, skontaktujemy się z Klientem w celu ustalenia nowego terminu dostawy lub, jeżeli Klient nie zaakceptuje zaproponowanego terminu, ma on możliwość odstąpić od Umowy. W takim przypadku, wszelkie środki zapłacone z tytułu Umowy sprzedaży zostaną zwrócone bez zbędnej zwłoki.
 6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:                         1) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy;                                                           2) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży;                                                                                                                                 3) w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, o gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta lub telefonicznie, na podany w trakcie składania zamówienia numer telefonu.
 1. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaż
 3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

 

§ 10. Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta, mają prawo w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub  Przedsiębiorcy na prawach konsumenta  lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, oświadczenia przed upływem tego terminu. 
 5. Oświadczenie najlepiej złożyć w formie papierowej razem z odesłanym towarem, lub może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy (dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.) Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta na podany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem.
  5. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  6. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
  7. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. Nie przyjmujemy zwrotów, które zostały wysłane przez Klienta do nas za pobraniem.
 9. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien dołączyć oryginalny dowód zakupu do zwracanego towaru.

 

 

 § 11. Reklamacja i gwarancja

 

 1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, a sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 2. Sprzedający odpowiada za niezgodność Produktu z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Produktu Klientowi.
 3. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami oraz w stosunku do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

   

 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres:                          

 

ADRES DO ZWROTÓW:  

 

Manekin Sukienki

Agnieszka Kamińska

Ul. Rynek 14

62-100 Wągrowiec

Tel. 577-002-132

 

 § 12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z póź zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z póź zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 § 13. Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

 

 1. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

 

 1. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

 

 1. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora;
 2. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

 

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 3. HURT-BUD „Kamińscy” Agnieszka Kamińska dzięki prowadzonej Polityce Bezpieczeństwa Informacji oraz właściwym zarządzaniem systemami informatycznymi zapewnia najwyższy standard zabezpieczenia powierzonych i przetwarzanych danych osobowych.

 

 1. Administrator Danych Osobowych

      HURT-BUD „Kamińscy” Agnieszka Kamińska

      w osobie:

      Właściciel –Agnieszka Kamińska.

 § 14. Postanowienia końcowe

 

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password